ทรงรับพระพิโรธแทนเรา

14 สิงหาคม 2021

เพราะเห็นแก่เรา พระเจ้าได้ทรงกระทำ
พระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป
เพื่อเราจะได้เป็นคนเที่ยงธรรมถูกต้อง
ของพระเจ้าโดยพระองค์
ถอดความจาก2 โครินธ์ 5:21