ทรงอยู่ทุกแห่ง ทรงรู้ทุกอย่าง

10 เมษายน 2021

แต่เจ้า.. เมื่อเจ้าอธิษฐาน 
จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู
และอธิษฐานต่อพระบิดาของเจ้า
ผู้ทรงอยู่ในที่ลี้ลับและ
พระบิดาของเจ้าผู้ทรงเห็นสิ่งที่เจ้า
ทำในที่ๆ คนมองไม่เห็นนั้น
จะประทานรางวัลแก่เจ้า
มัทธิว 6:6