ทรงอยู่ทุกแห่ง ทรงรู้ทุกอย่าง

11 เมษายน 2021

พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่ยกย่องเหนือชาติต่าง ๆ
พระสิริของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์
จะมีใครเป็นเหมือนพระยาห์เวห์
พระเจ้าของเรา ที่ทรงปกครองสูงสุด
ทรงโน้มพระองค์ลงมาทอดพระเนตร
ทั่วฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
ถอดความจาก สดุดี 113:4-6