ที่ภูเขาบริสุทธิ์

1 กุมภาพันธ์ 2020

Painting:  “Transfiguration”
[cropped] by the Danish Lutheran artist Carl Bloch
[Public domain], via Wikimedia Commons

และพวกเราเองได้ยินพระสุรเสียงนี้
จากสวรรค์ เวลาที่เราอยู่กับพระองค์
บนภูเขาบริสุทธิ์
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:18