น้ำที่สร้างและทำลาย

5 มีนาคม 2021

พวกเขาจงใจที่จะลืมว่า นานมาแล้ว
ฟ้าสวรรค์เกิดขึ้น และแผ่นดินเกิดขึ้น
จากน้ำและโผล่ขึ้นมาจากน้ำ
โดยพระดำรัสของพระเจ้า
และแล้วโลกในสมัยนั้นก็ถูกทำลาย
เมื่อน้ำนี้ท่วมแผ่นดินจนมิด
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:5-6