ปฏิเสธท่านทั้งสอง

27 เมษายน 2021

ใครเป็นคนพูดเท็จ คนพูดเท็จคือ
คนที่ปฏิเสธว่าพระเยซูคือพระคริสต์
เขาคนนี้คือผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์
เป็นคนที่ปฏิเสธทั้งพระบิดา
และพระบุตร
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:22