ปัจจัยทำให้เติบโต

22 มีนาคม 2021

แต่จงเติบโตขึ้นในพระคุณ
และความรู้ในพระผู้เป็นเจ้า 
และพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์
ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ทั้ง
วันนี้ และวันแห่งนิรันดร์กาล อาเมน
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:18