พระคำ.คอม prakham.com

เป็นเว็บต่อจาก bubee.net  รวบรวมพระคัมภีร์ไว้ให้เป็นเล่ม
และมีพระคำอ้างอิง พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เชิญแวะไปค้นดู