พระบิดาของพระเยซู

13 มิถุนายน 2021

ถวายพระพรแด่พระเจ้าคือ
พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา!
พระองค์ทรงให้เราเกิดใหม่ด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่
เข้ามาสู่ความหวังที่มีชีวิต
โดยการที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนชีพจากความตาย
ถอดความจาก 1 เปโตร 1:3