พระบิดาของเราทั้งหลาย

26 มิถุนายน 2021

จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า
“พระบิดาของเราทั้งหลาย
ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์
เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ “
ถอดความจากมัทธิว 6:9