พระบิดาของเรา

27 มิถุนายน 2021

แต่ทุกคนที่รับและเชื่อในพระนามของ
พระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็น
ลูกของพระเจ้า เป็นลูกที่ไม่ได้เกิดจาก
สายเลือดหรือความตั้งใจของเนื้อหนัง
หรือความตั้งใจของมนุษย์ แต่จาก
พระดำริของพระเจ้า
ถอดความจาก ยอห์น 1:12-13