พระผู้ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง

13 กุมภาพันธ์ 2021

พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสรรพสิ่งที่มี
อยู่ในนั้น ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือ
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินมิได้สถิตในวิหาร
ที่สร้างด้วยมือมนุษย์
ถอดความจาก กิจการ 17:24