พระพิโรธของพระเจ้า

8 สิงหาคม 2021

เป็นเพราะท่านดื้อดึง ไม่ยอมกลับใจ
เท่ากับท่านได้สะสมโทษบาปให้แก่ตนเอง
ในวันที่พระเจ้าจะทรงลงโทษ
คือเวลาที่การกล่าวโทษที่เที่ยงธรรมของพระเจ้าจะเกิดขึ้น
พระองค์จะทรงตอบสนองแก่ทุกคนตาม
การกระทำของเขา 
ถอดความจาก โรม 2:5-6