พระราชกิจอันน่าคร้ามกลัว

16 พฤษภาคม 2021

มาเถิด และดูพระราชกิจของพระเจ้า
สิ่งที่ทรงทำแก่หมู่มนุษย์น่าคร้ามกลัวยิ่งนัก
พระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลให้กลายเป็นดินแห้ง 
พวกเขาเดินเท้าผ่านทางน้ำไป
เราได้ยินดีในพระองค์ ณ ที่นั้น
ถอดความจาก สดุดี 66:5-6