พระลักษณะพระบุตร

15 พฤษภาคม 2021

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตร
พระบุตรทรงเป็นรังสีบรรเจิดสะท้อนพระสิริของพระเจ้า
และทรงมีพระลักษณะเดียวกันทุกประการ
ทรงค้ำจุนสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงอานุภาพของพระองค์
ถอดความจาก ฮีบรู 1:2b-3