พระวิญญาณแห่งความจริง

9 พฤษภาคม 2020

hs-truth-jn15-26

แต่เมื่อพระผู้ช่วยเสด็จมา พระองค์ผู้ที่เราส่งจากพระบิดามาหาเจ้า พระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดา จะทรงเป็นพยานเพื่อเรา เจ้าก็เช่นกัน เจ้าจะเป็นพยานด้วยเพราะเจ้าอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้น ถอดความจากยอห์น 15:26-27

พระเยซูตรัสอีกครั้ง เรื่องที่จะทรงส่งพระวิญญาณ ลงมา แต่ในคำตรัสครั้งนี้ ทรงบอกว่า พระวิญญาณแห่งความจริงจะทรงช่วยเรา ในการเป็นพยานเพื่อพระเยซู เมื่อเราเป็นพยานครั้งใด ให้รู้เสมอว่า องค์พระวิญญาณแห่งความจริง ทรงอยู่เพื่อช่วยเราให้เป็นพยาน เพื่อคนที่ฟังเราจะได้พบความจริง