พระเจ้าทรงอภัยบาปเมื่อ…

1 เมษายน 2021

แต่หากว่าเราสารภาพบาปของเรา
พระองค์ทรงซื่อตรงและเที่ยงธรรม
จะทรงอภัยบาปให้เรา 
และชำระเราจากความอธรรมทั้งสิ้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:9