พระเจ้าทรงอยู่ทุกแห่ง

3 เมษายน 2021

ในวันนี้ ให้เจ้าย้อนระลึกในใจว่า
พระยาห์เวห์นั้น ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เบื้องบน 
และแผ่นดินโลกเบื้องล่าง
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลย
ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39