พระเจ้าทรงอยู่ในที่ไม่คาดฝัน

4 เมษายน 2021

ภาพลายเส้นโดย แรมบรันต์ 1606-1669

พระองค์ผู้สูงส่ง ผู้รับการยกย่องอย่างสูง
ผู้ทรงดำรงนิรันดร์
พระนามว่าองค์บริสุทธิ์ ตรัสว่า
“เรา ดำรงในที่สูงส่ง ในที่บริสุทธิ์และอยู่
กับคนที่ใจสลาย(เพราะบาป)และถ่อมตน
เพื่อรื้อฟื้นวิญญาณของคนใจถ่อม
และฟื้นใจคนที่ใจสลาย
ถอดความจาก อิสยาห์ 57:15