พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ

13 มีนาคม 2021

พระบิดาทรงเป็นพระวิญญาณ
คนที่นมัสการพระองค์จึงต้อง
นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง
ถอดความจาก ยอห์น 4:24