พระเจ้าผู้ทรงพระคุณ

4 กรกฎาคม 2021

พระยาห์เวห์ทรงพระเมตตา
และทรงพระคุณ
ทรงโกรธช้า
และเต็มด้วยพระกรุณาคุณ
ถอดความจาก สดุดี 103:8