พระเจ้าผู้ทรงฟัง

20 มีนาคม 2021

ภาพ Praying Hands วาดโดย Peter Paul Rubens (1577-1640)

โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงสดับเสียงของข้า
ขอทรงเงี่ยพระกรรณรับฟัง
เสียงของข้าที่ทูลวิงวอน
ขอพระเมตตาด้วยเถิดสดุดี 130:2