พระเจ้าผู้ทรงสร้าง ผู้สูงสุด

21 กุมภาพันธ์ 2021

ขอให้อับรามได้รับพระพรจากองค์พระเจ้าสูงสุด 
พระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
สาธุการแด่องค์พระเจ้าสูงสุด
ผู้ทรงมอบเหล่าศัตรูไว้ในมือของท่าน
ถอดความจาก ปฐมกาล 14:9, 22