พระเจ้าพระบิดา

6 มิถุนายน 2021

แต่สำหรับเรานั้น มีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา
และสรรพสิ่งล้วนมาจากพระองค์ 
เราจึงมีชีวิตเพื่อพระองค์ และ 
เรามีพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์
สรรพสิ่งเป็นมาโดยผ่านพระองค์
เราจึงมีชีวิตโดยผ่านพระองค์
ถอดความจาก 1 โครินธ์ 8:6