พระเจ้าไม่ทรงรู้หรือ??

2 พฤษภาคม 2021

โอ พระยาห์เวห์ นานเท่าไร
คนชั่วจะโอ้อวดอีกนานเท่าไร พระเจ้าข้า?
พวกเขากล่าวว่า “พระยาห์เวห์
ไม่ทรงเห็น พระเจ้าของยาโคบ
ไม่เข้าพระทัย”
ถอดความจาก สดุดี 94:3,7