พระเมตตาเพื่อทุกคน

4 กันยายน 2021

ภาพจาก Didgeman-Pixabay

พระองค์ได้ทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นมา
แก่คนชั่ว และคนดี
ทรงส่งฝนลงมาให้กับคนเที่ยงธรรม
และคนอธรรม
ถอดความจาก มัทธิว 5:45