พ่อ คนหนุ่ม ลูกเล็ก

16 เมษายน 2021

ลูกเล็กที่รักทั้งหลาย ข้าเขียนถึงเจ้าเพราะ
พระองค์ทรงยกโทษบาปให้เจ้าแล้ว
โดยพระนามของพระองค์
พ่อ ๆ ทั้งหลาย ข้าเขียนถึงท่านเพราะท่าน
รู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงมาตั้งแต่ปฐมกาล
คนหนุ่มทั้งหลายข้าเขียนถึงท่าน
เพราะท่านมีชัยชนะเหนือมารร้าย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:12-13ก