มีคาห์ 4-2 อนาคตศิโยน

มีคาห์ 4:6-9

พระเจ้าตรัสว่า “ในวันนั้น  เราจะรวบรวมคนที่ง่อยเปลี้ยเสียขา   เราจะรวบรวมคนที่ถูกเนรเทศ และคนที่เราเคยทำให้เขาทรมานเป็นทุกข์   เราจะให้ผู้ที่เป็นง่อย กลายเป็นคนที่คงเหลืออยู่ในแผ่นดิน  และคนที่ถูกเนรเทศไปนั้นกลายเป็นชนชาติที่เข้มแข็ง  และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงครอบครองเหนือพวกเขาจากภูเขาศิโยน   จากนี้ไปจนนิรันดร์

และเจ้า  หอคอยดูแลฝูงสัตว์เลี้ยง  เจ้าผู้เป็นป้อมเข้มแข็งของธิดาแห่งศิโยน  มันจะมาหาเจ้า  แม้กระทั่งชนชาติที่เคยยิ่งใหญ่จะมาหาเจ้า  อาณาจักรแห่งธิดาเยรูซาเล็ม บัดนี้ ทำไมเจ้าจึงร้องเสียงดัง?  ไม่มีราชาท่ามกลางเจ้ารึ?  คนที่วางแผนให้เจ้าพินาศไปแล้วใช่ไหม?    เพราะว่า ตอนนี้เจ้าเจ็บปวดเหมือนผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูก

การรื้อฟื้นของพระเจ้าไม่ได้ทำกับคนที่ปกติเท่านั้น แต่กับคนที่เป็นง่อย  คนที่ด้อยโอกาส  คนเหล่านี้จะได้สัมผัสกับพระพรของการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาเต็ม  ๆ สิ่งที่มีคาห์พูดต่อมาคืออนาคตของศิโยน  ดูซิ  พระเจ้าทรงให้พวกเขาเห็นถึงการที่เขาจะถูกจับไปเป็นเชลย  แต่พระเจ้าจะทรงรวบรวมเขากลับมาอีก   และพวกเขาจะยอมให้พระเจ้าทรงครอบครองเหนือพวกเขา  ….

เวลาพระเจ้าทรงกล่าวถึงธิดาแห่งศิโยนนั้น  หมายถึงคนอิสราเอลและพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรัก  พระเจ้าทรงรักคนของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระองค์   การใช้คำว่า ธิดาแห่งศิโยน ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรกับคนอิสราเอลที่ดื้อดึง และทำให้พระองค์ทั้งเสียพระทัยและโกรธ   แต่พระองค์ทรงนึกถึงอนาคตที่จะมีการคืนดีอยู่เสมอ แต่ก่อนที่การรื้อฟื้นจะเกิดขึ้นนั้น พวกเขาจะเจ็บปวดมาก ที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีผู้นำเลย….