มีคาห์ 5-1 ผู้ที่มาจากวันโบราณ

มีคาห์ 5:1-5

บัดนี้ ให้รวมพลได้แล้ว  ธิดาแห่งกองทัพ    ดูซิ ศัตรูมาล้อมเราแล้ว พวกเขาเอาท่อนไม้ฟาดแก้มผู้ปกครองแห่งอิสราเอล

แต่เจ้า เบธเลเฮม เอฟราธาห์… เจ้าเองนั้นเล็กน้อยเกินไปที่จะอยู่ในหมู่ตระกูลของยูดาห์  แต่จากเจ้า  จะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา  เขาจะเป็นผู้ครองอิสราเอล  เขาผู้นั้นมาจากอดีตกาล  จากวันโบราณ


ดังนั้น เขาจะทิ้งอิสราเอลไว้จนถึงเวลา  เมื่อเธอผู้ที่เจ็บท้องคลอดจะคลอดบุตรออกมา     แล้วพี่น้องของเขาที่เหลืออยู่จะกลับมารวมตัวกับชนอิสราเอล
และเขาจะยืน ดูแลฝูงแกะของเขาด้วยพลังจากพระผู้เป็นเจ้า   ในความยิ่งใหญ่แห่งพระนามของพระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าของเขา
พวกเขาจะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย และบัดนี้ เขาจะยิ่งใหญ่ นามเลื่องลือแผ่ไปจนสุดแผ่นดินโลก!

เขาจะเป็นสันติสุขของอิสราเอล

ผู้ปกครองแห่งอิสราเอลท่านนี้เป็นใคร  มีคาห์กำลังกล่าวถึงใครกัน ท่านถูกไม้ฟาดเอาที่หน้าของท่าน

จากวันของมีคาห์ แล้วก้าวข้ามมาอีก ประมาณเจ็ดร้อยกว่าปี  มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น….อย่างที่มีคาห์พูด… ลองแวะเข้ามาดูที่นี่

แล้วท่านที่จะมาเกิดในหมู่บ้านเบธเลเฮม  ท่านนี้ เป็นผู้ที่อยู่มาก่อนแต่โบราณ   ท่านจะมาเกิดในตระกูลยูดาห์  และในหมู่บ้านนี้ด้วย  เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงอีกนั่นแหละ หลังจากที่มีคาห์บอกเรื่องนี้เอาไว้   พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าได้มาบังเกิดในโลกนี้

นี่คือหนึ่งในหน้าที่ของผู้กล่าวคำของพระเจ้า   เขาจะบอกอนาคตซึ่งไม่มีใครรู้ ตามที่พระเจ้าตรัสให้เขาพูด  มีคาห์เองจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแค่ไหน เรายังไม่รู้เลย

ดูซิ  วันนี้  พระเยซูทรงมีชื่อเสียงเรืองนาม  ใคร ๆ ก็ได้ยินชื่อของพระองค์  และคนมากมายได้เชื่อวางใจในพระองค์  มหัศจรรย์จริง ๆ  และพระองค์ทรงเป็นผู้ให้สันติสุขที่เกินความเข้าใจกับผู้ที่รักและเชื่อพระองค์  จริง ๆ นะ  บู้บี้กับเพื่อน ๆ  มีประสบการณ์นี้อยู่เป็นประจำ


เมื่ออัสซีเรียยกมาที่แผ่นดินของเรา และเหยียบย่ำราชวัง เวลานั้น เราจะตั้งคนเลี้ยงแกะ 7 คน และเจ้านายอีก 8องค์ มาสู้กับพวกเขา   และเขาจะปกครองอัสซีเรียด้วยดาบ ปกครองดินแดนนิมโรดตรงประตูเมือง   และเขาจะช่วยเราให้รอดพ้นจากอัสซีเรีย  ที่บุกเข้ามายังดินแดนของเราและรุกล้ำเข้ามาในเขตแดน

คนที่อ่านไป ๆ อาจรู้สึกสับสน   สิ่งที่มีคาห์กล่าวนั้น เล็งถึงองค์พระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาบังเกิด และพระองค์จะไม่เหมือนผู้นำที่เลวร้ายซึ่งอยู่ในอิสราเอลขณะนั้น

มีคาห์กล่าวสลับไปมาถึงการบุกของอัสซีเรีย   พระเยซูคริสต์  และวันสุดท้ายที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ด้วย