ย้อนกลับไปวันนั้น

29 มกราคม 2021

Transfiguration of Jesus, 1520 (Oil on Canvas), by Raphael

เพราะเมื่อพระองค์ทรงรับพระเกียรติ
และพระสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าพระบิดา
ก็มีพระสุรเสียงจากพระสิริรุ่งโรจน์ที่
ยิ่งใหญ่มายังพระองค์ว่า
“นี่คือลูกชายที่รักของเรา
เป็นผู้ที่เราโปรดปรานมาก”
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:17