รักกันและกัน

3 มิถุนายน 2021

ท่านที่รัก ให้เรารักซึ่งกันและกัน
เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รัก
ก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระองค์
คนที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:7-8