รักทั้งสองท่าน

21 มิถุนายน 2021

ทุกคนที่เชื่อว่า
พระเยซูคือพระคริสต์ (พระเมสสิยาห์)
เป็นคนที่บังเกิดจากพระเจ้า
และทุกคนที่รักองค์พระบิดานั้น
ก็ย่อมรักพระบุตรของพระองค์ด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:1