รักที่สละชีวิต

20 พฤษภาคม 2021

เรารู้จักความรักว่า เป็นอย่างไร
เพราะพระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา
และเราควรสละชีวิตของเรา
เพื่อพี่น้องด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:16