รักสองทาง

18 มิถุนายน 2021

และเราได้รับคำบัญชานี้มาจากพระองค์ นั่นคือ
คนที่รักพระเจ้าจะต้องรักพี่น้องของตนด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:21