รักไม่จริง

17 มิถุนายน 2021

หากใครคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันรักพระเจ้า”
แต่ยังคงเกลียดพี่น้องของตน
คนนั้นก็พูดมุสา
คนที่ไม่รักพี่น้องที่มองเห็นได้ 
ไม่อาจจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:20