รับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้

4 มิถุนายน 2020

1THESSA-1-9-

 

เพราะคนเหล่านั้น รายงานเรื่องของเราว่า ท่านต้อนรับเราอย่างไร และท่านได้หันจากรูปเคารพ มาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์อย่างไร ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:9

เมื่อพี่น้องชาวเธสะโลนิกาหันมาหาพระเจ้านั้น เขาก็หันหลังให้กับรูปเคารพทั้งสิ้นไปพร้อมกัน พวกเขาถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นการเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิง การรับเอา พระเจ้าครั้งนี้ของพวกเขา ไม่ปลอม แต่เป็นจริง เพราะเห็นได้ว่า เขาได้หันหลังให้กับชีวิตแบบเดิม ที่ผ่านมาเราพบว่า เมื่อใครคนหนึ่งมีประสบการณ์ กับพระเจ้าจริง ๆ เขาก็ไม่อาจทนมีชีวิตกับรูป เคารพเหล่านั้นได้อีกเลย