ราชาองค์ที่สามราชวงศ์ดาวิด ๑๒-๓

2 พงศาวดาร  12:10-16

เมื่อฟาโรห์ชิชักยกทัพกลับไป   เยรูซาเล็มก็ไม่เหมือนเดิม  ยามที่ราชาซาโลมอนอยู่นั้น ทองคำเต็มบ้านเต็มเมือง  แต่มาบัดนี้ ทองคำถูกเขาริบไปเกือบหมด   ที่ซ่อนเอาไว้ได้ก็ปลอดภัย

โล่ทองคำที่ถูกเอาไปนั้น มันมีความหมายต่อราชาเรโหโบอัมไม่น้อย     ดังนั้นพระองค์จึงทรงสั่งให้สร้างโล่ทองสัมฤทธิ์ขึ้นแทน  คนดูแลคือ ทหารรักษาพระองค์   เมื่อราชาเข้ามายังพระนิเวศของพระเจ้า  พวกเขาก็จะมาถือโล่เป็นเกียรติแก่กษัตริย์  เมื่อไม่ได้ใช้ก็เก็บเอาไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์

ราชาเรโหโบอัมไม่ได้ถูกจับไปเป็นเชลย  ฟาโรห์ชิชักก็เพียงต้องการสมบัติและแสดงอานุภาพของพระองค์   แต่การถูกโจมตีครั้งนี้  ทำให้ราชาเรโหโบอัมถ่อมพระทัยลงต่อพระเจ้า   และพระเจ้าก็ทรงเมตตา ไม่ทำลายยูดาห์อย่างที่น่าจะเป็น

ขณะนั้น ทางเหนือ มีราชาเยโรโบอัมครองอยู่       ราชาเยโรโบอัมนี้   แต่ก่อนเป็นข้าราชการของราชาซาโลมอนราชบิดา   และไม่เป็นมิตรกับทางใต้เลย  เพราะราชาเรโหโบอัมได้แสดงอาการที่เย่อหยิ่งและโหดร้ายต่อพวกเขา  ทำให้อาณาจักรแยกออกเป็นเหนือและใต้    ความโอหังของราชาเรโหโบอัมเอง เป็นเหตุให้บ้านเมืองแยกเป็นสองฝ่ายเช่นนี้

ดังนั้น  หลังจากถูกปล้นพระวิหารและราชวัง    ราชาเรโหโบอัมจึงทรงสถาปนาพระองค์เองเป็นกษัตริย์ปกครองในเยรูซาเล็ม   พระองค์ทรงครองอยู่  17  ปีในกรุงเยรูซาเล็ม     กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อจะตั้งพระนามของพระองค์…

แม้จะถ่อมใจในครั้งที่ฟาโรห์ชิชักมาโจมตี   แต่ราชาเรโหโบอัมก็ทรงปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไม่สมควรหลายต่อหลายครั้ง  เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย   พระองค์ไม่ได้ตั้งพระทัยที่จะแสวงหาพระเจ้าเหมือนอย่างราชาดาวิดซึ่งเป็นเสด็จปู่  แม้แต่น้อย

และในรัชกาลของพระองค์ก็มีสงครามกับอิสราเอลทางเหนือไม่หยุดหย่อน  ในที่สุด  ราชาเรโหโบอัมก็สิ้นพระชนม์ไปก่อน ราชาเยโรโบอัมทางเหนือ…..

อาบียาห์ราชโอรส ขึ้นครองแทน…..