ลักษณะของคนที่อยู่ในพระเจ้า

11 พฤษภาคม 2021

ผู้ที่อยู่ในพระองค์ ไม่ทำบาปอีกต่อไป 
ส่วนผู้ที่ตั้งใจทำบาปต่อไป 
เท่ากับว่าเขายังไม่เห็นพระองค์
และไม่รู้จักพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:6