ลำดับเวลาการเสด็จมา

15 กรกฎาคม 2020

แล้วต่อมา คนที่ยังมีชีวิตและคงอยู่ในโลกนี้
จะถูกรับขึ้นไปในหมู่เมฆพร้อมกับพวกเขา
เราจึงจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์
ดังนั้น จงหนุนใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 4:17-18