วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

12 มีนาคม 2021

ในเมื่อสรรพสิ่งจะถูกทำลายไปเช่นนี้ 
จึงชัดเจนว่า ท่านควรเป็นคนอย่างไร
คือใช้ชีวิตบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้า
รอคอยและเร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งเป็นวันที่ฟ้าสวรรค์จะถูกเผาและสูญสลายไป
และเทหวัตถุในนั้นจะหลอมละลายไปกับความร้อนยิ่ง
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:11-12