สนับสนุน

2 สิงหาคม 2021

เพราะพวกเขาได้ออกไปเพื่อเห็นแก่
พระนาม ไม่รับสิ่งใดจากคนต่างชาติ
ดังนั้นเราควรสนับสนุนคนเช่นนี้
เพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้ร่วมงาน
เพื่อความจริง
ถอดความจาก 3 ยอห์น 7-8