สะสมบาปเต็มขนาด

19 มิถุนายน 2020

1THESSA-2-15-16-re

ผู้ซึ่งทั้งประหารพระเยซูคริสต์เจ้า ทั้งผู้เผยพระคำและได้ข่มเหงเรา  พวกเขาทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย และยังเป็นศัตรูกับคนทั้งปวง ยังห้ามไม่ให้เราประกาศกับคนต่างชาติ กลัวว่าเขาเหล่านั้นจะรอด ผลก็คือพวกเขาสะสมบาปจนเต็มขนาด ในที่สุด พระพิโรธก็มาถึงพวกเขา ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 2:15-16

ท่านเปาโลปลอบใจพี่น้องโดยให้พวกเขาได้เห็นว่า ทั้งพระเยซูและผู้เชื่ออื่น ๆ ก็ถูกทำร้ายมาก่อนทั้งนั้น ยิวไม่ต้องการให้คนมาเชื่อพระเจ้า นี่เป็นบาปใหญ่ มาก ไม่เชื่อเองแล้ว ยังขัดขวางความรอดของผู้อื่น จริง ๆ แล้ว พระเจ้าทรงให้ยิวมีหน้าที่เป็นพระพร แก่คนทั่วโลก (ปฐมกาล 12) แต่เขากลับไม่ทำเช่น นั้น การขัดขวางพระกิตติคุณ ไม่เป็นเฉพาะในหมู่ คนยิวเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ คนจำนวนมากถูกข่มเหง เพราะมาเชื่อพระเยซู