หนีไปทำไม?

26 กุมภาพันธ์ 2021

ถ้าหลังจากที่เขาได้หนีจากมลทินของโลก
ด้วยการรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์
พวกเขากลับไปเกี่ยวข้องและแพ้มันอีก
สุดท้ายชีวิตเขาจะเลวร้ายยิ่งกว่าเริ่มต้น
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:20