หนึ่งในเหตุผลที่พระเยซูทรงมา

13 พฤษภาคม 2021

คนที่ประพฤติตามทางบาป ก็มาจากมาร 
เพราะมารนั้นทำบาปมาตั้งแต่ต้น 
เพราะเหตุนี้ พระบุตรของพระเจ้าจึง
ทรงปรากฏเพื่อทำลายงานทั้งหลายของมาร
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:8