หน้าที่ต่าง ๆ ๒๖-๒๗

1 พงศาวดาร 26-27

เจ้าหน้าที่ยามประตู

นอกเหนือไปจากผู้ที่ทำหน้าที่ปุโรหิต  เลวี  นักร้องนักดนตรี  และดูแลงานพระวิหารทั่วไป    ก็ยังมีการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ยามเฝ้าประตูพระวิหาร  พวกเขามีพ่อ กับลูก ๆ  เข้ามาทำงานด้วยกัน  พวกเขาเป็นคนมีความสามารถ และให้มีการจับฉลากหน้าที่ซึ่งตัวเองต้องรับผิดชอบ เป็นผู้เฝ้าประตูทิศต่าง ๆ

คลังพระวิหาร

ยังมีท่านเอเบดเอโดมดูแลการคลังอีกด้วย

การคลังนี้ยังแบ่งเป็นคลังพระวิหาร และคลังของถวายต่าง ๆ

ของเหล่านี้ ทั้งราชาดาวิด  ผู้นำครอบครัว นายทหารได้นำมาถวายพระเจ้า   บางทีก็มีของที่ริบจากการรบนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงพระวิหาร   ยังมีคนอื่น ๆ ที่ถวายของอีกมากมาย ทำให้ต้องมีผู้ดูแลที่ทั้งเก่งในการจัดการและสัตย์ซื่อ

ของใช้ในพระวิหารส่วนหนึ่ง  จาก jewishencyclopedia.com

ฝ่ายตุลาการ

ไม่แต่เพียงเท่านั้น   ยังมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตุลาการ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง   คนอยู่มาก ก็มีเรื่องราวต่อกัน ต้องขึ้นศาลให้ตัดสิน  เหล่านี้ ราชาดาวิดได้ทรงจัดเตรียมคนไว้อย่างพร้อมเพรียง

การปกครอง

คนที่ทำหน้าที่ดูแลเผ่าต่าง ๆ ก็ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย   มีเจ้าหน้าที่ดูแลเผ่าต่าง ๆ   ทำให้เราเห็นระบบการปกครองที่ชัดเจนมาก

การทหาร

ส่วนการป้องกันประเทศ  ราชาดาวิดได้ทรงดูแล บัญชาให้มีการแบ่งกำลังพลเพื่อประจำหน้าที่กันแต่ละเดือนตลอดปี  โดยทั้ง 12เดือนนี้ ผู้หัญชาการกองพลจะแตกต่างกันไป  แต่ละเดือนมีทหารเข้าประจำการ 24,000 คน  และผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาการสูงสุดคือท่านโยอับ

 

คลังหลวง

มีผู้รับผิดชอบงานของพระราชาด้วย ในเรื่องคลังหลวง  คลังตามหมู่บ้าน หัวเมือง ผู้ดูแลการเกษตรของหลวง  ไม่ว่าจะเป็นสวนองุ่น สวนมะกอก มะเดื่อ ปศุสัตว์ทั้งฝูงอูฐ  ลา  แพะแกะ  และทรัพย์สินส่วนพระองค์

การถวายรับใช้ใกล้ชิด

ส่วนผู้รับใช้ใกล้ชิดก็คือเป็นที่ปรึกษาทั่วไปของพระราชา  อาลักษณ์ผู้จดบันทึกสิ่งต่าง ๆ  ท่านอาหิโทเฟลเป็นที่ปรึกษาประจำพระองค์  หุชัยแห่งอารคีเป็นพระสหาย