อธรรมในอดีต

9 กุมภาพันธ์ 2021

และพระองค์ก็มิได้ยกเว้นโลกโบราณตอน
ที่ทรงให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรม 
แต่ทรงปกป้องโนอาห์ ผู้เทศนาเรื่อง
ความเที่ยงธรรมรวมทั้งอีกเจ็ดคน
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:5