อยู่ในพระเจ้า

4 พฤษภาคม 2021

บัดนี้ ลูกเล็ก ๆ จงดำรงอยู่ในพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ เราจะกล้าหาญ
และไม่ละอายต่อพระพักตร์
เมื่อพระองค์เสด็จมา หากท่านรู้ว่า
พระองค์ทรงเที่ยงธรรม ท่านก็ย่อม
รู้ว่าคนที่ประพฤติเที่ยงธรรมก็บังเกิดจากพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:28-29