อย่ามุสา

2 เมษายน 2021

หากเราพูดว่า
เราไม่เคยทำบาปเท่ากับเรากล่าวหาว่า
พระองค์ทรงมุสา และพระดำรัส
ของพระองค์ไม่ได้อยู่ในเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:10