อาโมส 2-1

อาโมส 2:1-5

เมื่อพระเจ้าทรงลงโทษประชาชาติรอบข้าง

พระองค์มิได้ทรงปล่อยให้ยูดาห์ทำอะไรตามใจพวกเขาเอง

และทรงหันกลับมาพิพากษาโทษพวกเขาด้วย

แม้ว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก   แต่เมื่อทำผิด ก็ต้องว่ากันไปตามนั้น

ถึงอย่างนั้น  พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาด้วย… เราจะได้เห็นกันต่อไป