อาโมส 5-1

อาโมส 5:1-9

พระเจ้าทรงเรียกให้อิสราเอลกลับใจ อาโมสพยายามเตือนแล้วเตือนอีกไม่ให้เขากลับไปหารูปเคารพ ให้เขาแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดิน พระเจ้าผู้ทรงทำให้โลกมีฝน ….
น่าแปลกจริง ๆ อาโมสรู้ได้อย่างไรว่า น้ำทะเลถูกทำให้กลายเป็นฝน …..